ALGEMENE VOORWAARDEN

OPHAAL ADRES:

Leerlooierstraat 50 | 3194 AB | Rotterdam

Tel: (0)10 46 111 69
Tel: (0)6 46 222 620
info@autoverhuurconsequent.nl

.

U dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Een geldig origineel rijbewijs. ( tonen bij het ophalen van de auto)
  • Minimum leeftijd 24 jaar en min. 4 jaar in het bezit van het rijbewijs -B is vereist.
  • Afschrift huidige adres gegevens ( tonen bij het ophalen van de auto)

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief brandstof.

BORG = VANAF €250 PLUS HET HUURBEDRAG !

(de hoeveelheid borg verschilt per voertuig) 

https://www.autoverhuurconsequent.nl/reserverings-pagina/

Huurvoorwaarden Autoverhuur Consequent

Begripsomschrijving: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst; Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Onder schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van: beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder.

Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is. Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

Artikel 1. Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

1. Waar in deze algemene voorwaarden bedragen in euro’s worden vermeld, dient daarvoor tevens het equivalent in guldens te worden gelezen.

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Als het voertuig buiten kantoor tijden wordt ingeleverd dan dient de klant zelf foto’s te maken van het afgeleverde voertuig. Op deze manier bewijst de klant dat er geen schade is bijgekomen.

3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

4. Verhuurder verhuurt geen voertuigen aan Koeriersbedrijven en/of Bezorgdiensten. Verhuurder verhuurt ook geen voertuigen bestemd om gebruikt te worden in het kader van feesten en/of bruiloften.

Artikel 2. Verlenging van de huurperiode Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3. Overschrijding van de huurperiode Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder over die periode aanvullend 20 euro per uur exclusief BTW verschuldigd wordt voor personenauto’s en 35 euro per uur exclusief BTW verschuldigd wordt voor verhuiswagens, waarbij een gedeelte van een uur als een uur geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met 20 euro per uur en 35 euro per uur geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Annulering van de contract is door huurder niet mogelijk. De huurder dient de complete huurbedrag tot aan de einde van de contract te betalen. Ook al wordt het voertuig eerder terug gebracht voor het einde van de datum op het contract.

Artikel 4.

1. Indien de reservering wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: – bij annulering tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 10% van de huursom; – bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 20% van de huursom; bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 30% van de huursom; – bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom; – bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.

2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

Artikel 5. Betaling

1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Bij aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, als ook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra de auto ingeleverd is. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt.

2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, voor aanvang van de huurtermijn per bankpas of creditcard te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. En loopt de risico om een boete van €50 per dag te krijgen.

4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag, dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan 500 euro, met een minimum van 75 euro.

5. Om een reservering vast te leggen dient huurder een aanbetaling van minimaal 20 euro te voldoen. Indien de huurperiode langer is dan een dag, kan dit bedrag verhoogt worden. Aanbetalingen worden niet terug gegeven.

Artikel 6. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 7. Gebruik van het voertuig 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig en toebehoren om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.

4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.

6. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

8. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheid proeven te houden.

9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden.

11. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van 25 euro exclusief BTW.

12. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

13. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

14. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht: – verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen; – de politie ter plaatse te waarschuwen; – de instructies van verhuurder op te volgen; – gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; – binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen; – zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; – het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; – de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden.

15. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig, en toe te zien op de nakoming daarvan.

16. Gevonden voorwerpen onder de €25 worden niet bewaard. En voorwerpen boven de €25 euro worden 2 weken bewaard en niet langer!

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en vermissing die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Het eigen risico is per schadegeval €1000,= euro. In sommige gevallen kan het eigen risico meer zijn. Dit wordt op de huurovereenkomst vermeld. Er bestaat de mogelijkheid het eigen risico te verlagen naar € 300,= .Hiervoor wordt een premie berekend van € 12,= per dag.

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van:

  • maximaal € 3500,- voor de huurder / lessee die consument is;
  • maximaal € 5.000,- voor de huurder / lessee die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,80 meter( een meter en tachtig centimeter) boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuit-stekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder / lessor.

4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

9. Verhuurder verhuurt geen voertuigen aan Koeriersbedrijven en/of Bezorgdiensten. Verhuurder verhuurt ook geen voertuigen bestemd om gebruikt te worden in het kader van feesten. Indien huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft verzwegen (i) namens een dergelijk bedrijven te handelen en/of (ii) het voertuig te zullen inzetten voor dergelijke (bedrijfsmatige) activiteiten, dan is de huurder aan verhuurder een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van EUR 5.000. Daarnaast geldt in dat geval het maximale eigen risico als bedoeld in artikel 8 lid 4 niet. In het geval er schade is veroorzaakt door huurder is verhuurder en/of de verzekeraar van verhuurder gerechtigd het totale schadebedrag op de huurder te verhalen. Dit geldt als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten opzichte van de verzekeraar van de verhuurder.

Artikel 9. Reparaties en onderhoudsbeurten

1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.

2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van 100 euro exclusief BTW niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van 100 euro exclusief BTW overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 10. Technische gebreken aan de auto 1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden. 2. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

Artikel 11. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van 25 euro. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van 10 euro.

Artikel 12. Beslag op het voertuig Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 13. Ontbinding van de huur Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden , indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien huurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 15. Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder  1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of de bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of de bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of de bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd. 2. De persoonsgegevens van huurder of van de bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van de huurder of de bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Bij verantwoordelijke kunt u inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 16. Autoverhuur Consequent is NIET VERANTWOORDELIJK aan elke vorm van lichamelijke als materiële schade dat voortvloeit door handelingen zoals : reparatie, verwisselen van een band en andere risico volle handelingen door de huurder zelf aan het gehuurde voertuig.

Het is (volgens de algemene voorwaarden) NIET toegestaan om met onze auto’s te reizen naar landen uit voormalig Oost-Europa. Daarnaast mogen onze auto’s NIET naar Marokko en andere landen in Afrika. Tevens is het niet toegestaan naar Turkije te reizen met onze auto’s. Alle reizen naar het buitenland dienen voor aanvang van de huurperiode gemeld te worden , waarna wij toestemming geven of dit mogelijk is.

Al onze informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen en druk- en zetfouten

Huurdag

Bestelwagens      : een huurdag is 24 uur

Artikel 17.

De huurder is ter allertijden verantwoordelijk voor de milieuzones die in sommige steden gehanteerd worden. In binnen Nederland als buiten Nederland. De huurder is zelf verantwoordelijk de eventuele boetes die hieruit voortvloeien.

Artikel 18.

Indien het gereserveerde voertuig door 1 of andere reden niet verhuurd kan worden dan zal er getracht worden om een ander voertuig ter beschikking te stellen uit de zelfde categorie, ook al heeft de huurder van te voren een specifieke voertuig aangevraagd. Als de verhuurder niet lukt of de huurder niet tevreden is over de voertuig dan zal de betaling terug gestort worden zodat de huurder elders kan huren.

Artikel 19.

Bij reizen naar vliegvelden met de bestemming om naar een ander land te vliegen dient de huurder ruim van te voren van huis te vertrekken zodat genoeg tijd over is voor in geval van pech met de huurauto. Autoverhuur Consequent is nimmer aansprakelijk voor de gemaakte kosten zoals vliegtickets of andere kosten door de huurder.  

Artikel 20.

Onderstaande bedrijven kunnen bij Autoverhuur Consequent NIET huren.

– Koeriersbedrijven
– Alles wat met pakketdiensten te maken heeft

 

Lees hier verder

Eerder ophalen/ later terug brengen

Dit is alleen mogelijk in overleg met onze medewerkers op basis van beschikbaarheid.

 

Huren voor een halve dag:

Voor halve dagen( 4 uur) betaald u per gereden kilometer.

Op zaterdag en zondag is dit niet mogelijk!

Voor pakket 1 ( 9 uur) krijgt u 100 km vrij, hierboven betaald u per gereden kilometer

Voor pakket 2 ( 24 uur) is inclusief 500 km vrij, hierboven betaald u per gereden kilometer

Aanbiedingen marktplaats

Zie onze aanbiedigen op www.marktplaats.nl

Aanbieding bestel en verhuiswagen

Huur niet te duur!

Consequente Garanties

Dienstbaar

Dienstbaarheid en dynamiek zijn bij ons standaard ingrediënten!

Geen creditcard

Goedkoop een busje huren zonder creditcard en 500 km-vrij rijden per dag!

Bestelbus huren Rotterdam

Een van de goedkopere autoverhuur van de regio Rotterdam

Aanbiedingen

Kijk op ons Facebook en Twitter pagina voor meer aanbiedingen!

ANWB dekking

Busje huren met Anwb dekking voor heel Europa met vervangend vervoer.

Transparant

Geen verborgen kosten bij een busje huren, onze prijzen zijn inclusief BTW.